ul. Jesionowa 35/1

50-504 Wrocław

Regulamin

Regulamin

 1. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w przedpokoju w wyznaczonym miejscu, dzieci do Pokoju Zabaw wchodzą w skarpetkach lub w kapciach.
 2. Rodzice/Opiekunowie do Pokoju Zabaw wchodzą bez obuwia, w skarpetach lub w ochraniaczach na buty.
 3. Za udział w zajęciach zorganizowanych lub indywidualnych należy uiścić opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Karnet wykupiony na 4 zajęcia jest ważny 5 tygodni.
 5. Podczas zajęć grupowych lub swobodnych często wykonujemy zdjęcia, aby upubliczniać je na portalach społecznościowych, stronie internetowej Rodzinkowa w celach promocyjnych- NIE OZNACZAMY POSZCZEGÓLNYCH OSÓB. Jeśli jednak nie zgadzasz się na to, rozumiemy to i prosimy ten fakt zgłosić przed zajęciami w formie ustnej i pisemnej.
 6. W kąciku zabaw nie spożywamy posiłków ani napojów.
 7. Dzieci ZAWSZE pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
 8. Dzieci uczestniczące w zajęciach grupowych lub bawiące się swobodnie nie mogą mieć przy sobie nic ostrego, ani też zbyt małego, co mogłoby zagrażać bezpieczeństwu (np: małe elementy zabawek, zegarek, kolczyki, inna biżuteria).
 9. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przychodzenia na zajęcia bądź na swobodną zabawę dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 10. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Pokoju Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie ustnej i pisemnej w naszej placówce.
 11. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe w Rodzinkowie.
 12. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 13. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które są przeziębione tj. mają katar, kaszel lub sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 14. Właściciel oraz personel Rodzinkowa nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu (dalej: „Użytkownicy”) znajdującego się pod adresem elektronicznym rodzynkowo.eu (dalej: „Serwis”) stosownie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(dalej: „RODO”).
  2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Rodzinkowo. Centrum rozwoju i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego Olga Kurnatowska.
  3. Zawartość strony Serwisu stanowi własność Rodzinkowo. Centrum rozwoju i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego Olga Kurnatowska. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
  4. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierających informacje promujące nielegalne działania, bądź oszczercze, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych, bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
  5. Użytkownicy podają w Serwisie swoje dane osobowe dobrowolnie.
 2. Cel zbierania danych
  1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika, bądź na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – zapewnienie dostępu do Serwisu i możliwości skorzystania z niego, a także umożliwienie kontaktu z Administratorem danych poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.
 3. Prawa Użytkownika
  1. W przypadku i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach 
o ochronie danych osobowych, Użytkownikom przysługują prawa:
   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   3. żądania usunięcia swoich danych,
   4. ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
   5. przenoszenia swoich danych,
   6. wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Odbiorcy danych
  1. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
  2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  3. Do danych zbieranych przez Administratora bezpośredni dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.
 5. Ochrona danych osobowych
  1. Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, a także stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, 
a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.
 6. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany
  1. W ramach realizowania ww. celów przetwarzania, nie będą podejmowane decyzje 
w sposób zautomatyzowany i dane Użytkowników nie będą profilowane w rozumieniu RODO, z zastrzeżeniem pkt VII poniżej.
 7. Pliki Cookies
  1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, są zapisywane podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika. Pliki cookies są plikami tekstowymi umożliwiającymi serwerowi Rodzinkowo. Centrum rozwoju i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego Olga Kurnatowska poprawną prezentację danych zawartych w Serwisie. Pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji Serwisu pod kątem wydajności oraz do analizy statystycznych. Administrator nie gromadzi plików cookies w celu identyfikacji Użytkownika.
  2. Kwestie wyłączenia obsługi plików cookies zależą od konfiguracji przeglądarki i mogą być samodzielnie modyfikowane przez Użytkownika.
  3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownik ma prawo podjęcia decyzji 
w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie przeglądarki.
  4. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies możliwa jest przez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.
 8. Odpowiedzialność
  1. Niniejsza Polityka prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów, niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronie Serwisu w sposób komercyjny, gościnny, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
  2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, na skutek których Administrator danych przetwarza wskazane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.
  3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestanie działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych, dozwolonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora nie mogą naruszać praw Użytkowników.
 9. Kontakt z Administratorem danych
  1. W sprawie ochrony danych osobowych można się skontaktować z Administratorem Danych Osobowych pod adresem mailowym: rodzinkowo.wroc@gmail.com
  2. W przypadku pytań w zakresie działania Serwisu, Administrator prosi o kontakt pod adresem mailowym: rodzinkowo.wroc@gmail.com
 10. Zmiany Polityki prywatności
  1. Administrator danych zastrzega sobie wprowadzenie zmian w Polityce prywatności, gdy będą wymagać tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub zmiany wprowadzone w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie, Administrator danych powiadomi Użytkowników – w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.